• Doelstelling (artikel 2 van de statuten)

  1. De stichting heeft ten doel:

  a. het onder de aandacht brengen, ondersteunen en begeleiden van de chronische ziekte diabetes bij kinderen met diabetes in het bijzonder; en in het algemeen onderzoek naar- en ondersteuning bij- een betere begeleiding van kinderen met diabetes en hun ouders.

  b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  a. actief gelden, middelen en kennis te vergaren en te verspreiden, daar waar nodig;

  b. organiseren van bijeenkomsten en specifieke activiteiten ten einde de ontwikkeling, acceptatie en ontplooiing te bevorderen van jonge diabetici in relatie tot hun chronische ziekte.

   

 • Stichting Kinderdiabetes Zeeland is in september 2010 opgericht, om op deze manier op een bredere wijze kinderen met diabetes, en ouders van deze kinderen, te kunnen faciliteren. Het is een stichting voor kinderen met diabetes, dóór ouders en vóór ouders, in samenwerking met o.a. het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis.

  Met de Stichting willen we  activiteiten kunnen realiseren voor de kinderen en de kennis rondom diabetes bij ouders, kinderen en hun leef- en schoolomgeving vergroten.

  Door kinderen met diabetes met elkaar in contact te brengen, willen we ook de acceptatie van hun ziekte vergroten, en hiermee een betere regulering van hun diabetes bewerkstelligen. Een betere regulering van de suikerwaarden leidt tot verkleining van de kans op complicaties, kinderen zitten beter in hun vel en ze presteren beter op school. Ook wordt er voorzien in de behoefte aan ervaringsgenotencontact met andere ouders van kinderen met diabetes, waardoor onderling ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

  Draagvlak en belang van de Stichting

  Belangrijk is nog te vermelden dat onze Stichting alleen op vrijwilligers draait zoals  ouders, artsen, verpleegkundigen, onderwijskundigen, andere betrokkenen etc. die allemaal volkomen belangeloos meehelpen om  deze activiteiten te bewerkstelligen en daar hun vrije tijd voor investeren. Ook de diverse ziekenhuizen ondersteunen onze initiatieven. Inmiddels hebben wij naast de complimenten vanuit diverse hoeken voor onze werkzaamheden ook  vanuit de medische en overheid wereld al de nodige waardering  gehad voor onze initiatieven. We gelden zelfs landelijk als een voorbeeldfunctie hierin.

   

 • Wijze van invulling

  De Stichting heeft hiertoe 2 afdelingen in het leven geroepen:

  Activiteiten afdeling

  Deze afdeling verzorgt en organiseert activiteiten voor de kinderen in de verschillende leeftijdscategorieën van 4 t/m 9 jaar, 10 t/m 14 jaar en 15 jaar tot 18 jaar. Hierbij valt te denken aan doe-activiteiten, uitstapjes, zomer- en winterkampen, workshops, familiedagen

   

  Educatie afdeling      

  • Voorlichting geven aan leerkrachten/groeps- of klasgenoten/ouders, schoolbezoeken
  • Meer naamsbekendheid geven
  • Informatie doorgeven aan verschillende doelgroepen
  • Organiseren ervaringsgenotencontact
  • Brochures en infomateriaal ontwikkelen ter ondersteuning van voorlichting
  • Uitbrengen en uitrollen van thema voorlichting films vanuit het perspectief van het kind zelf
  • Diabetesforum
  • Infostands op beurzen, braderieën etc.

   

  Financiering van de activiteiten

  Financieel is er zowel vanuit de overheid als de gezondheidszorg geen geld beschikbaar. Ook al beseft men dat dit soort initiatieven zeer belangrijk is in het kader van de participatie. Een gevleugeld woord in Nederland, maar de werkelijkheid op de “werkvloer” is anders qua financiële faciliteiten. Daarom is de Stichting volledig afhankelijk van sponsoring van bedrijven, instellingen, fondsen en private personen. Daartoe heeft de Stichting een sponsorcommissie opgericht, die zich structureel bezig houdt met het aantrekken van gelden uit de  bovengenoemde groepen.  Beloningsbeleid  (volgens Artikel 3.5 van de statuten).

  “De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”