Gedragscode Federatie KinderDiabetes

Gedragscode Federatie Kinderdiabetes* 2022 

Diabetes heb je niet alleen. De Federatie Kinderdiabetes (“SKD”) vraagt aandacht en biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen met diabetes type 1 en hun omgeving. De federatie  ontwikkelt en ondersteunt een landelijke coherent beleid en draagt bij aan de uitvoering daarvan ten behoeve van haar leden, de Stichting Kinderdiabetes zoals deze in verschillende regio’s in Nederland bestaat.

Het middel dat dit doel dient zijn activiteiten voor kinderen met diabetes type 1. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen en daarop afgestemd. De ouders en verzorgers van deze kinderen ontmoeten elkaar juist tijdens deze activiteiten.

Onze missie is om kinderen, jongeren, ouders en omgevingen die te maken hebben met diabetes type 1 in contact te brengen met ervaringsdeskundigen om op sociaal emotioneel gebied met elkaar te kunnen verbinden. #NIETALLEEN

In deze gedragscode spreken we af hoe we omgaan met elkaar, onze vrijwilligers, kinderen en ouders die deelnemen aan activiteiten en onze donateurs. We beschrijven normaal gedrag als hoe we eerlijk, ethisch en betrouwbaar handelen. Daar waar de regels ontbreken of onduidelijk of onvoldoende zijn voor het creëren van een veilig klimaat, kunnen we terugvallen op de grondhouding van iedereen binnen de SKD.

* SKD bestaat uit een landelijke vereniging ingericht volgens het federatiemodel. De vereniging heeft leden, dit zijn stichtingen die vanuit verschillende regio’s, die het beleid van SKD uitdragen. Het landelijk bestuur beslist over de toelating van een lid (lees: stichting). Op dit moment zijn de regio’s Utrecht, Zeeland, Rotterdam en Brabant operationeel respectievelijk onder de naam: Stichting KinderDiabetes Midden Nederland, Stichting KinderDiabetes Zuid-West Nederland, Stichting KinderDiabetes Rotterdam en Stichting KinderDiabetes Brabant Oost (“SKD regio’s). Deze gedragscode is van toepassing op zowel SKD als de SKD regio’s.

De gedragscode is op de website van SKD geplaatst en wordt jaarlijks gedeeld met alle vrijwilligers van SKD en de SKD regio’s.

Voor meldingen of klachten kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon van SKD en de SKD regio’s, Adri Salomé.

DE GEDRAGSCODE

Deze gedragscode is afgeleid van onze missie #NIETALLEEN en is van toepassing op bestuursleden en betrokkenen bij de SKD en de SKD regio’s alsook op vrijwilligers die betrokken zijn bij de activiteiten die SKD en de SKD regio’s organiseren voor kinderen met diabetes type 1 en hun ouders.

Uitgangspunt voor de omgang met elkaar:

 • We gaan respectvol met elkaar om;
 • We vertonen open, eerlijk en integer gedrag;
 • We handelen vanuit gedeelde waarden zoals gelijkwaardigheid, wederzijds respect, dankbaarheid en vertrouwen;
 • We bieden een medisch veilige omgeving door de aanwezigheid van medische professionals bij activiteiten waar deze aanwezigheid gewenst is.

Grensoverschrijdend gedrag

De omgang tussen bestuursleden van de SKD en de SKD regio’s, vrijwilligers onderling en  kinderen en hun ouders is gebaseerd op gedeelde waarden zoals gelijkwaardigheid, complementariteit, wederzijds respect, vertrouwen, betrokkenheid en onze missie #NIETALLEEN. Het afwijken van deze waarden binnen het bestuur, tussen vrijwilligers en richting kinderen en hun ouders zien wij als ongewenst gedrag. Mocht je hiermee, in welke hoedanigheid ook, te maken krijgen dan kun je dit melden bij onze vertrouwenspersoon zoals opgenomen in deze gedragscode.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:
Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur van SKD en / of de SKD regio oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, worden bij politie/justitie gemeld.

Vertrouwenspersoon 

SKD en de SKD regio’s beschikken over één vertrouwenspersoon waaraan melding gedaan kan worden.

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met, alle vormen van grensoverschrijdend gedrag. Hij fungeert in de anonimiteit als eerste opvang voor alle betrokkenen. Denk hierbij aan vrijwilligers, kinderen of ouders, met een vraag en/of klacht. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft advies en verwijst door voor geschikte hulp indien nodig. De verschafte informatie wordt uitsluitend door het door jou benaderde vertrouwenspersoon
gelezen en vertrouwelijk behandeld. Een alternatieve mogelijkheid om een melding te doen is via de site https://huisvoorklokkenluiders.nl/

Protocol bij melding 

Als gevolg van een melding wordt:

 • Een onderzoek ingesteld
  De vertrouwenspersoon stelt een eerste onderzoek in om vast te stellen of verder onderzoek noodzakelijk is.
 • Hulp geboden
  De vertrouwenspersoon biedt in anonimiteit eerste opvang voor alle betrokkenen. De vertrouwenspersoon is het luisterend oor, geeft advies en verwijst door naar geschikte hulp indien nodig.
 • Ongewenst gedrag gesanctioneerd
  Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek kunnen sancties worden opgelegd variërend van schorsing, melding en aangifte.
 • Verantwoording afgelegd
  In het bestuursverslag van SKD worden eventuele meldingen opgenomen en hoe hieraan uitvoering is gegeven. De belangen van het slachtoffer zijn hierbij altijd leidend. 

De vertrouwenspersoon voor SKD en de SKD regio’s is Adri Salomé. 

Goed bestuur

SKD en de SKD regio’s voeren een actief beleid op het gebied van het voorkomen en bestrijden van fraude en corruptie, zowel binnen de eigen organisatie als in de wijze van handelen van de organisatie naar buiten toe. 

Intern wordt vanuit SKD richting de SKD regio’s en omgekeerd doorlopend inzicht gegeven in het beleid, de besluitvorming en de besteding van middelen. Activiteiten worden besproken en resultaten worden gedeeld.