Privacy- en cookiebeleid

PRIVACY STATEMENT

Federatie Kinderdiabetes én de regionaal verbonden stichtingen (“SKD”) verzamelen op verschillende plekken persoonsgegevens van haar donateurs, vrijwilligers, ouders en kinderen die zich opgeven voor een activiteit. SKD wil u graag informeren over deze verzameling en verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u onder andere hoe uw persoonsgegevens door SKD worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens en waar u naartoe kunt om uw rechten uit te oefenen of om vragen te stellen omtrent uw privacy. 

Deze privacyverklaring is ingedeeld naar de verschillende rollen waarin u betrokken kunt zijn bij onze organisatie. Als u vrijwilliger bent, leest u welke persoonsgegevens er worden verwerkt in het kader van de vrijwilligersorganisatie, en waarom. In het algemene gedeelte van deze privacyverklaring is informatie  opgenomen die voor alle rollen geldt.

Deze privacyverklaring is gedeeltelijk gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensverwerking (de ‘AVG’), daarom zult u af en toe wat juridische teksten in deze privacyverklaring zien. Als u feedback heeft op deze privacyverklaring, dan horen wij dat graag.

Overzicht van rollen

Deze Privacyverklaring geldt voor de verzameling van uw persoonsgegevens SKD als u op één van de volgende manieren met SD in contact bent:

Hoe komt SKD aan uw persoonsgegevens?

Zoals u hieronder kunt lezen krijgt SKD de meeste persoonsgegevens direct van u.

1.       U maakt gebruik van de website van SKD

1.1. Uw SKD account

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Via de website van SKD kunt u zichzelf aanmelden voor SKD activiteiten. De minimale gegevens die SKD nodig heeft zijn uw naam en e-mailadres. De e-mails die u vervolgens ontvangt worden verstuurd vanuit Active Campaign.

SKD gebruikt deze gegevens om u te informeren over de activiteit waarvoor u uw kind heeft aangemeld en om u op de hoogte te houden van toekomstige activiteiten vanuit SKD. De grondslag is toestemming van u aan SKD met betrekking na aanmelding voor een activiteit.

Ten behoeve van een activiteit vragen we van het kind dat deelneemt aan de activiteit het geboortejaar, naam en adresgegevens en de naam van de behandelaar. Eventuele bijzonderheden met betrekking tot de behandeling van de diabetes in relatie tot de activiteit kunnen ook worden gevraagd. Deze gegevens hebben wij nodig om het welzijn van alle deelnemende partijen te kunnen waarborgen en een goed verloop van de activiteit na te kunnen streven. De medische gegevens worden door het SKD gedeeld met de verantwoordelijke zorgverlener(s). Op hem/haar/hen is het medisch beroepsgeheim/beroepscode van toepassing.  

Het geboortejaar van uw kind gebruiken we om passende activiteiten aan te bieden. De woonplaats gebruiken wij om regionale activiteiten onder uw aandacht te brengen. 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

SKD organiseert activiteiten voor kinderen tot 18 jaar. SKD bewaart daarom uw persoonsgegevens totdat uw kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Als u wilt dat uw gegevens eerder worden verwijderd, kunt u hiervoor contact opnemen met SKD via webmaster@stichtingkinderdiabetes.nl.

2. U bent donateur van SKD

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

De verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens van u als donateur gaat als volgt:

Uw naam, het bedrag, de frequentie, eventueel uw IBAN of creditcardgegevens en uw IP-adres heeft SKD nodig om de betaling te laten uitvoeren en voor administratiedoeleinden.

Uw e-mailadres vraagt SKD om uw donatie of donateurschap te bevestigen, voor eventuele vragen omtrent betalingen en om te herkennen of u al donateur bent. Wij geven op het online formulier ook aan dat uw e-mailadres gebruikt zal worden voor nieuws, tips en acties van SKD. Als u dit niet wilt, kunt u het bijbehorende vinkje uitzetten.

Uw voorletters, achternaam en geslacht vraagt SKD om u te identificeren en de communicatie met u te personaliseren (optioneel). U kunt deze velden openlaten als u dit niet wilt.

De grondslag voor deze gegevensverwerking is uw donateurschap en uw toestemming (voor de optionele gegevens).

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 7 jaar na uw laatste donatie. Daarna anonimiseren wij uw donatiegegevens. Als u wilt dat uw gegevens eerder worden verwijderd, kunt u hiervoor contact opnemen met SKD via webmaster@stichtingkinderdiabetes.nl. 

3.       U bent als vrijwilliger bij SKD betrokken

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Als u vrijwilliger van SKD bent, dan gaat de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens als volgt:

Interesseformulier voor vrijwilligers:

Wij vragen uw geslacht, uw voor- en achternaam, uw woonplaats en uw e-mailadres. Deze gegevens zijn verplicht, en heeft SKD nodig om contact met u op te laten nemen door de juiste (regionale) contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie.

Als u uw telefoonnummer opgeeft, kan SKD u ook bellen.

 Als u extra informatie opgeeft, zoals uw specifieke interesse in een vrijwilligersfunctie, kan SKD u zo gericht mogelijk helpen. 

Nadat u vrijwilliger bent geworden: Als u eenmaal vrijwilliger bent, verwerkt SKD diverse persoonsgegevens van u, zoals uw contactgegevens, om u als vrijwilliger goed te laten functioneren en om contact met u te onderhouden. Indien u voorzitter van een regionale afdeling wilt worden, vragen wij ook uw cv. Voor de functie van vrijwilliger vragen wij jaarlijks een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

SKD bewaart de persoonsgegevens in het kader van uw rol als vrijwilliger gedurende een periode van 24 maanden na het beëindigen van uw vrijwilligerstaken om u te kunnen herkennen indien u uzelf binnen 24 maanden weer opnieuw opgeeft als vrijwilliger. Daarna anonimiseert SKD uw gegevens.

4.       U ontvangt een nieuwsbrief van SKD

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

SKD  verstuurt nieuwsbrieven aan haar donateurs, vrijwilligers en ouders van kinderen met diabetes, tenzij zij aangeven deze niet te willen ontvangen. Via diverse contactpunten kunt u zelf ook toestemming geven om een nieuwsbrief te ontvangen. Als u zich hiervoor aanmeldt, dan slaan wij uw e-mailadres op om u regelmatig de bewuste nieuwsbrief te sturen. Als wij uw voorletters, naam en geslacht hebben, zullen wij dit voor de nieuwsbrief gebruiken om u op de juiste wijze aan te spreken.

U kunt uzelf op ieder moment afmelden door een e-mail te sturen aan webmaster@stichtingkinderdiabetes.nl.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

SKD organiseert activiteiten voor kinderen tot 18 jaar. SKD bewaart daarom uw persoonsgegevens totdat uw kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Als u wilt dat uw gegevens eerder worden verwijderd, kunt u hiervoor contact opnemen met SKD via webmaster@stichtingkinderdiabetes.nl. Daarnaast kunt u op de link klikken onderaan de nieuwsbrief om uzelf af te melden.

5.       U bent een zakelijke relatie van SKD

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Als u een zakelijke relatie bent van SKD, als u dat in het verleden bent geweest, of als wij contact met u hebben om een zakelijke relatie aan te gaan, slaan wij uw bedrijfsnaam, contactpersoon en contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) op. Dit doen wij om contact met u te onderhouden en u informatie te sturen.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Als u een zakelijke relatie van SKD bent of bent geweest, bewaren we uw gegevens tot 3 jaar na de beëindiging van het contract dat wij met u hebben. Als u nog geen zakelijke relatie bent, maar wij contact met u onderhouden in het kader van acquisitie, bewaren wij uw persoonsgegevens tot 3 jaar na het ontvangen van uw contactgegevens.

Financiële gegevens, in onze administratie, bewaren wij, conform de wettelijke regeling 7 jaar.

6.       U bent via een toestemmingsformulier akkoord gegaan met de publicatie van foto’s of video’s op de websites van SKD of één van de platformen die SKD gebruikt

SKD vindt het van groot belang om af en toe via haar websites of social media verhalen en afbeeldingen van ouders met kinderen met diabetes type 1 te delen en weet dat haar achterban hier ook veel waarde aan hecht en steun aan heeft.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

SKD vraagt de personen die betrokken zijn bij een dergelijke foto of video om een toestemmingsformulier te tekenen. Dit formulier bevat uw naam, adresgegevens, het e-mailadres, het telefoonnummer en de geboortedatum. Deze gegevens worden alleen gebruikt om u te identificeren en om contact op te kunnen nemen in geval van vragen omtrent het gebruik van de foto of video. De grondslag voor deze verwerking is toestemming.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Op het toestemmingsformulier wordt aangegeven hoe lang SKD gebruik mag maken van de foto of video.

7.       U maakt gebruik van social media pagina’s van SKD

Vanwege het gebruik van social media door betrokkenen van SKD, maakt SKD gebruik van de social media kanalen Facebook en Instagram, om haar belangen bekend te maken.

Wij maken u er verder op attent dat deze social media kanalen zelf ook persoonsgegevens verzamelen, en raden u aan de bijbehorende privacyverklaringen goed door te lezen. Wees u zich ervan bewust dat social media kanalen persoonsgegevens kunnen gebruiken voor het opstellen van een profiel, en deze profielen bijvoorbeeld kunnen gebruiken om content (zoals advertenties of nieuws) op u af te stemmen. 

SKD plaatst alleen met toestemming foto’s en video’s waarop mensen herkenbaar in beeld zijn op haar social media pagina’s. Foto’s en video’s die door anderen worden geplaatst worden door SKD verwijderd als deze niet respectvol zijn.

SKD communiceert via social media bij voorkeur niet persoonlijk met u en zal nooit om uw contactgegevens vragen via social media. Wij vragen u om via de normale contactpunten van SKD (telefoon, website, e-mail) contact op te nemen.

Inschakelen van derden

Wij schakelen bij de uitvoering van ons dienstverlening in bepaalde gevallen derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers zullen wij overeenkomsten sluiten waarin wij dit expliciet opnemen.

U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.